GPCA
| English | | 首頁 | 坪洲故事 > 生態環境 > 陸 > 黃花夾竹桃 Thevetia peruviana

黃花夾竹桃 Thevetia peruviana

黃花夾竹桃  Thevetia peruviana

別名:柳木子、樹都拉。

生長環境:栽培於庭院或路旁

主治:各種心臟病引起的心力衰竭;減蠅;蛇頭疔。

Copyright © 2003-2015 Green Peng Chau Association